Leveransvillkor

Tack för din order!

1. Konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen (SFS1985:716) innehåller utförliga, till stor del tvingande, regler om företags och konsumenters rättigheter och skyldigheter. De följande bestämmelserna anknyter till och kompletterar rubricerande.

2. Fastighetens beskaffenhet. Konsumenten svarar för att fastigheten och dess VVS-anläggning har en sådan beskaffenhet som konsumenten uppgett, såvida inte företaget vid en fackmässig bedömning uppenbarligen borde ha insett att upp-gifterna inte stämde med de verkliga förhållandena.

3. Avgifter mm. Serviceavgifter, anslutningsavgifter, lösen av handlingar samt avgifter för besiktningar och kostnader för anmälningsritningar skall betalas av konsumenten.

4. Fackmässighet. Företaget skall utföra arbetet fackmässigt. Företaget skall också med tillbörlig omsorg ta till vara konsumentens intressen och samråda med konsumenten i den utsträckning som det behövs och är möjligt.

5. Ritningar mm. Alla ritningar och tekniska handlingar som företaget överlämnat till konsumenten förblir företagets egendom och får inte i ett illojalt syfte delges eller överlämnas till utomstående. Bilagor till anbud, som inte antas, skall återställas till företaget.

Ansvaret för riktigheten av ritningar, konstruktioner och uppgifter åvilar den part som tillhandahållit dem.

6. Undantagna arbeten mm. Om inte annat avtalats gäller följande: Alla byggnadsarbeten, som kan föranledas av de arbeten tjänsten omfattar:

  • Håltagningar <30mm och ursparningar för rör samt för sådana konsoler, bär- och hängseljärn, som är avsedda för större apparater såsom varmvattencisterner mm samt efterlagningar av alla slag.
  • Inklädningar av rörledningar eller värmare som skall döljas.
  • Grävnings-, sprängnings-, dränerings-, grundläggnings- och igenfyllningsarbeten, eventuellt förekommande spåntning och vattenlänsningar samt framforsling av grus till rör-gravar.
  • Arbeten som ankommer på vederbörande myndigheter.
  • Alla slags målningsarbeten på arbetsplatsen
  • Elektriska installationer och material.
  • Asbestsanering
  • Företaget tar inget ansvar vid skador på befintlig anläggning om det inte föreligger att företaget har varit vårdslöst.
  • Skyddstäckning av golv, väggar och andra känsliga ytor. Det åligger beställaren att skyddstäcka. Fixzit tar inget ansvar p.g.a. bristande skyddstäckning.

7. Betalning. Betalning för utfört arbete skall erläggas kontant senast 10 dagar efter fakturans poststämpel eller fakturadag. Fakturering får ske så snart arbetet färdigställs, dock får vid leverans av sakvaror av typ värmare, blandare, porslin, badkar, etc. á-conto-fakturering av varan pris inkl. moms så snart varan levererats till konsumenten. Där avtalet eller beräknat pris överstiger ett (1) basbelopp eller om arbetet pågår längre än en månad får delfakturering ske enligt betalningsplan eller i mån av utfört arbete. Levererat material förblir – i den omfattning lag medger – företagets egendom till dess att arbetet blivit till fullo betalt. Faktureringsavgift 50 kr
Dröjsmålsränta utgår enligt lag dock lägst 23 %- enheter per år.

8. Iordningställande, rengöring, städning. Det åligger konsumenten att om inte annat avtalats flytta möbler och andra föremål samt i övrigt tillse att arbetsplatsen är i sådant skick att uppdraget kan utföras. Rengörning och städning (omhändertagande av emballage, spill och demonterat material etc.) Ingår inte i uppdraget. 

9. Skadestånd. Konsumenten har under i Konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada.

10. Garanti. För utfört arbete och levererat material lämnar företaget garanti för brist och fel under två år. För brist och fel som framträder efter garantitiden har företaget ett ansvar enligt konsumenttjänstlagen.

11. Reklamation vid fel mm. Företaget ansvarar för fel endast om konsumenten inom 2 månader efter det att han märkt felet eller inom den längre tid som kan anses skälig underrättar företaget (reklamerar).
Företaget har rätt att avhjälpa felet självt eller genom att anlita annat företag. Avhjälpandet får göras på annan plats än hos konsumenten. Konsumenten får avböja avhjälpande om han har något särskilt skäl till det. Om konsumenten gör en omotiverad reklamation får företaget ta ut ersättning för arbete och kostnader som föranletts därav.

12. Ångerrätt. 14 dagars ångerrätten gäller från dagen då bokning av tjänst görs. Påbörjas tjänsten inom 14 dagar från bokning eller avtalets tecknade gäller inte ångerrätten och konsumenten har genom tecknade av avtal eller bokning godkänt detta.

13. Tvist. Om det uppkommer tvist angående arbete som omfattas av dessa bestämmelser bör i första hand konsumenten vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar tvisten i den mån nämnden anser sig behörig